Algemene voorwaarden van Stievie

Overzicht

Welkom bij Stievie! Je kan je bij ons abonneren om live, uitgesteld of opgenomen te kijken naar 10 Vlaamse zenders op je smartphone en tablet.

Hieronder worden de Algemene Voorwaarden van Stievie NV, met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 1, RPR Brussel, ondernemingsnummer 0536.453.550 (“Stievie”, “wij”, “ons”, “onze”) beschreven.  Lees deze voorwaarden grondig door. Door je te registreren en door te klikken op het vakje "Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord" aanvaard je deze algemene  voorwaarden.

Inhoud

 1. Definities
 2. Toepassingsgebied
 3. Totstandkoming van de overeenkomst en gebruik van de Service
 4. Bestellingsprocedure
 5. Systeemvereisten
 6. Omvang van het gebruiksrecht
 7. Wijziging van de Service
 8. Waarborgen met betrekking tot de Service
 9. Producten en diensten van derden
 10. Aansprakelijkheid van Stievie
 11. Overmacht
 12. Prijzen en betaling
 13. Wijziging van de Overeenkomst
 14. Schorsing en Beëindiging
 15. Persoonsgegevens
 16. Overdracht van de Overeenkomst
 17. Scheidbaarheid
 18. Gerechtelijke bevoegdheid
 19. Toepasselijk recht
 20. Onze Contactgegevens

1. Definities

De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

 1. Accountgegevens: persoonlijke login en wachtwoord die je verkrijgt bij het tot stand komen van de Overeenkomst en waarmee je kan inloggen op de Service
 2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor de Service van Stievie.
 3. Service: de door Stievie aangeboden diensten, haar websites en (mobiele) software applicaties zoals [hier] nader omschreven.
 4. Intellectuele Eigendomsrechten: octrooi-, auteurs-, databank-, model-, en merkrechten en naburige rechten, domeinnaamregistraties, domeinnamen, handelsgeheimen, en knowhow en alle soortgelijke rechten (waar ter wereld ook beschermd, al dan niet geregistreerd en inclusief aanvragen voor registratie).
 5. Inhoud: alle audio-, visuele of audiovisuele inhoud die via de Service beschikbaar is
 6. Klant: een persoon, die met Stievie een Overeenkomst tot het leveren van de Service sluit en die zich daartoe bij Stievie heeft aangemeld en/of heeft laten registreren.
 7. Overeenkomst: de overeenkomst, waarvan deze Algemene Voorwaarden, het aanbod op de Website, de aankoopbevestiging en de Prijslijst deel uitmaken, tot het leveren van de Service aan de Klant.
 8. Prijslijst: de door Stievie aan de Klant bij de totstandkoming van de Overeenkomst beschikbaar gestelde tarieven voor het leveren van de Service waarvan de actuele versie beschikbaar is op de Website.
 9. Schriftelijk: e-mail, brief (al dan niet aangetekend), internettoepassing.
 10. Stievie en Stievie verbonden onderneming: Stievie NV, met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 1, RPR Brussel, ondernemingsnummer. Stievie verbonden onderneming heeft een betekenis conform de vennootschapswetgeving

www.stievie.be

2. Toepassingsgebied

2.1. De Overeenkomst omschrijft het geheel van rechten en plichten tussen jou en Stievie met betrekking tot de Service. Je kan steeds een recent exemplaar van deze algemene voorwaarden vinden op www.stievie.be of je kan deze makkelijk opvragen via info@stievie.be.

2.2. Alle vroegere mondelinge of schriftelijke afspraken, mededelingen die betrekking hebben tot de Overeenkomst en/of de Service, worden als onbestaande beschouwd en vervangen door deze Overeenkomst.

2.3. Voor bepaalde additionele diensten van Stievie of voor bepaalde onderdelen van de Service kunnen eventueel aanvullende overeenkomsten van toepassing zijn. Zulke aanvullende voorwaarden zijn dan uitsluitend van toepassing op die onderdelen en diensten waarop ze betrekking hebben. Ze worden afzonderlijk weergegeven en vormen een aanvulling op deze Overeenkomst. Ze vervangen dus op geen enkele wijze deze Overeenkomst. Mocht er strijdigheid zijn tussen de aanvullende voorwaarden en de Overeenkomst, dan gelden de aanvullende voorwaarden. Bij het beëindigen van de Overeenkomst, vervallen ook mogelijke aanvullende voorwaarden.

2.4. Je kan in geen geval de Overeenkomst wijzigen of vervangen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met Stievie.

3. Totstandkoming van de overeenkomst en gebruik van de Service

3.1. Je meldt je aan bij Stievie volgens de aanmeldingsprocedure die door Stievie wordt aangegeven. Hierbij dien je gegevens in te vullen en de Algemene Voorwaarden te aanvaarden.

3.2. Je geeft Stievie alle informatie die we nodig achten om de Overeenkomst te sluiten. Je garandeert dat de gegevens die je ons doorgeeft (je naam, gsm-nummer, e-mailadres en betalingsgegevens (bv. kredietkaartnummer en vervaldatum)) accuraat en volledig zijn.

Je geeft ook ondubbelzinnig toestemming om je gegevens te bezorgen aan derden om

 • Gegevens te verifiëren
 • Betalingen uit te voeren
 • Andere doelstellingen zoals beschreven in artikel 15.

Je garandeert dat je de gegevens en andere informatie die je ons bezorgt, zal bijhouden en  up-to-date houden zodat ze steeds volledig en accuraat zijn.

Hiervoor dien je jouw account (via “klantenzone” op de Website) regelmatig te raadplegen om te kijken of je gegevens nog volledig en correct zijn. Hier zal je jouw gegevens ook kunnen actualiseren waar nodig. Je kan ons ook contacteren via het contactformulier op de website om je gegevens aan te passen.

3.3. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Stievie de bestelling van de Klant aanvaardt. Hiervoor stuurt Stievie een bevestiging. In de aankoopbevestiging zal je jouw Accountgegevens vinden, waarmee je kan inloggen op mobiele software applicatie die je kan downloaden in de verschillende applicatie stores.

3.4. Het type abonnement abonnement dat je afsluit end e termij ervan zal steeds duidelijk vermeld worden bij aanvang van de bestelprocedure en in de bevestiging die je door Stievie wordt verstuurd.

Je wachtwoord beschermt je gebruikersaccount; je bent persoonlijk verantwoordelijk voor het geheimhouden en beveiligen van je wachtwoord. Je erkent dat je verantwoordelijk bent voor elk gebruik van je gebruikersnaam en wachtwoord in verband met de Service. Als je je gebruikersnaam of wachtwoord verliest of ze worden gestolen, of als je vermoedt dat derden er onbevoegd gebruik van hebben gemaakt, word je verzocht dit onmiddellijk aan ons door te geven via het contactformulier op de website op en je wachtwoord zo spoedig mogelijk te wijzigen. Je dient voorzorgen te nemen om vertrouwelijk om te gaan met je Accountgegevens. Je bent verantwoordelijk voor alle handelingen die verricht worden met jouw Accountgegevens tot het moment dat Stievie de toegang tot de Service via deze gegevens heeft kunnen blokkeren.

Stievie behoudt zich te allen tijde het recht voor om je Accountgegevens te wijzigen indien Stievie van mening is dat de veiligheid van de Service in gevaar komt. Stievie zal jou zo snel mogelijk van deze wijziging op de hoogte brengen.

3.5. Stievie heeft daarnaast altijd het recht je aanvraag tot het aangaan van een Overeenkomst niet te accepteren indien er een redelijk vermoeden bestaat dat de Klant de Overeenkomst niet naar behoren zal kunnen naleven. Omstandigheden die aanleiding geven om te twijfelen aan de kredietwaardigheid van de Klant of slecht betalingsgedrag van de Klant ten opzichte van Stievie of derden wordt beschouwd als een redelijk vermoeden. Stievie heeft te allen tijde het recht een credit check uit te voeren om de kredietwaardigheid van de Klant na te gaan.

3.6. Om een Overeenkomst met Stievie te kunnen aangaan moet je:

 1. De bevoegdheid hebben een bindende overeenkomst met ons aan te gaan, die je niet mag ontzegd zijn door enige toepasselijke wetgeving.
 2. Over een Belgisch betaalmiddel beschikken.

4. Bestelling procedure

4.1. Stievie biedt de mogelijkheid om via volgende abonnementen gebruik te maken van de Stievie Service:
Doorlopend Maandabonnement: Een abonnement van onbepaalde duur dat kan worden opgezegd conform deze Overeenkomst.
Abonnement met een Vaste Termijn: Dit is een abonnement met een bepaalde duur. Het bedrag voor de volledige duur wordt aangerekend bij het afsluiten van het Abonnement met Vaste Termijn.

4.2. Stievie kan van tijd tot tijd een gratis periode aanbieden van de Stievie Service (“Gratis Periode”). Deze Gratis Periode zal 1 maand bedragen, tenzij anders vermeld tijdens de registratie.

In geval u een Doorlopend Maandabonnement hebt afgesloten en je van een Gratis Periode kan gebruik maken, zal dit Doorlopend Maandabonnement starten met de Gratis Periode. Indien je niet opzegt voor het einde van de Gratis Periode, zal je de maandelijkse betaling verschuldigd zijn tot je het abonnement opzegt of deze om een andere reden zoals bepaald in deze Overeenkomst wordt beëindigd. De betaling zal plaatsvinden door maandelijkse automatische afschrijving van je kredietkaart (of via een andere vorm van betaling die Stievie ter beschikking stelt). Hou er rekening mee dat je geen bericht van ons krijgt op het moment dat je Gratis Periode is afgelopen of dat het betalende gedeelte van de Overeenkomst is ingegaan.

In geval u een Abonnement met een Vaste Termijn hebt afgesloten, zal de Gratis periode erin bestaan dat deze Vaste Termijn een maand langer duurt.

Voor Gratis Periodes kunnen er beperkingen gelden voor combinaties met andere aanbiedingen. Gratis Periodes zijn alleen van toepassing op nieuwe leden. Stievie behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen inzicht te bepalen of je in aanmerking komt voor een Gratis Periode.

4.3. Je hebt het recht zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van het afsluiten van de Overeenkomst. Wil je het herroepingsrecht uitoefenen, moet je Stievie (de contactgegevens vind je onderaan in artikel 20) via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte brengen van je beslissing om de Overeenkomst te herroepen.
Hiervoor dien je een e-mail te sturen naar info@stievie.be en kan je gebruik maken van het modelformulier dat je in bijlage bij deze Algemene Voorwaarden kan vinden. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Indien je herroept tijdens de Gratis Periode, zal er nog geen betaling gebeurd zijn door jou en dient er door Stievie geen terugbetaling te gebeuren als je de Overeenkomst herroept. Indien er wel al een betaling zou hebben plaats gehad in de herroepingstermijn, zal Stievie je alle gelden die u tot op dat moment heeft betaald, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, terugbetalen. Wij betalen u terug via dezelfde betaalmethode als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht

4.4 Codes en overige beperkte aanbiedingen

Als je een code hebt aangeschaft, die door of namens Stievie is aangeboden om een periode toegang te hebben tot de Service (“Code”) of als je toegang zoekt tot de Service op basis van een andere beperkte aanbieding die je van Stievie hebt ontvangen of gekocht (“Beperkte Aanbieding”), is deze Overeenkomst van toepassing op de Service. Daarnaast zijn ook de voorwaarden die je eventueel hebt ontvangen bij de Code of bij een andere Beperkte Aanbieding van toepassing op het gebruik van de Service. De periode waarin je toegang hebt tot de Service wordt op de Code die je hebt aangeschaft, vermeld.

Codes kunnen niet ingeruild worden voor geld noch kunnen deze codes omgewisseld worden, terug verkocht of gebruikt worden voor het aanschaffen van andere Codes.

Je zal voor het verstrijken van de in de Code vermelde periode van Stievie een e-mail ontvangen waarin je wordt gevraagd om Klant te worden van Stievie. Indien je voor het verstrijken van deze periode geen Klant wordt, eindigt de Overeenkomst en wordt de Service dus stopgezet.

5. Systeemvereisten

De Stievie Service is momenteel alleen beschikbaar voor de mobiele apparaten Iphone/smartphone en Ipad/tablet van het merk Apple Inc en een selectie van toestellen met een Android besturingssysteem (“Toestellen”). Voor de precieze lijst van toestellen raadpleeg www.stievie.be/veelgesteldevragen. Verder is de Stievie Service geschikt voor Toestellen die gebruik maken van het Apple of Android operating systeem versie iOS 7 of 8/Android OS 4.1 of hoger.

Je mag je account maximaal aan 4 (vier) Toestellen koppelen, maar je zal de Stievie Service niet op meer dan één Toestel tegelijkertijd kunnen gebruiken. Het is niet toegestaan op een andere manier kopieën of afgeleide Inhoud over te brengen naar andere toestellen.

6. Omvang van het gebruiksrecht

6.1. Je verbindt je ertoe om de Stievie Service enkel te gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met de Overeenkomst.

6.2. De Intellectuele Eigendomsrechten op de Service en de Inhoud blijven ofwel bij Stievie of bij haar toeleveranciers. Deze rechten mogen enkel gebruikt worden met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stievie of van de rechthebbende toeleverancier.

6.3. De Service en de Inhoud ervan mogen enkel worden gebruikt voor privégebruik en is ook enkel bedoeld voor gebruik op second screen, tenzij anders met jou wordt overeengekomen. De Service is niet bedoeld voor commerciële, zakelijke of bedrijfsmatige doeleinden. Je vrijwaart Stievie voor de schade die als gevolg van dit onrechtmatige gebruik kan ontstaan.

6.4. Je mag noch de Service noch de Inhoud ervan kosteloos of bezwarend verspreiden, commercialiseren, verkopen, verhuren of ter beschikking stellen ten voordele van eender welke derde partij tenzij je voorafgaand een  uitdrukkelijke, onbetwistbare en schriftelijke goedkeuring kreeg van Stievie.

6.5.  Elk frauduleus en/of onrechtmatig gebruik van de Service is ten strengste verboden.

6.6. Je verbindt je ertoe eventuele technische maatregelen om de Inhoud te beschermen of het gebruik te beperken, niet te omzeilen. Je leeft ook alle beperkingen na die je betreffende het gebruik van de Inhoud worden meegedeeld.

6.7. Alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo’s en domeinnamen van Stievie en alle andere onderdelen van het Stievie merk zijn de exclusieve eigendom van Stievie. Je hebt geen enkel recht op het gebruik (commercieel of niet-commercieel) hiervan.

6.8 De licentie om de Stievie- software te gebruiken is niet-exclusief, persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is  niet toegestaan om de software openbaar te maken, te wijzigen of te kopiëren dan wel aan derden ter beschikking te stellen. De gebruikerslicentie van de Stievie-software verstrijkt onmiddellijk bij beëindiging van deze Overeenkomst.

6.9. Je zal in het kader van de Overeenkomst geen inbreuk maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van derden en vrijwaart Stievie voor iedere aanspraak van een derde hieromtrent.

7. Wijziging van de Service

De Service en de Inhoud ervan kunnen evolueren. Stievie heeft het recht om niet alleen de technische kenmerken, maar ook de opties en de samenstelling van de Service te wijzigen. Zo kan het aantal of de aard van de aangeboden televisiezenders of programma’s gewijzigd worden. Stievie brengt je uiteraard zo snel mogelijk op de hoogte van dergelijke wijzigingen. Dit op de wijze die Stievie aangewezen acht.

Zulk een wijziging wordt niet beschouwd als een substantiële wijziging. In geen geval is Stievie op grond van deze wijzigingen een schadevergoeding verschuldigd.

8. Waarborgen met betrekking tot de Service

8.1. De Service wordt aangeboden “as is”, zonder enige vorm van garantie, noch impliciet noch expliciet. Stievie wijst alle garanties van de hand  waaronder begrepen, maar niet beperkt tot kwaliteit, geschiktheid voor een doel, veiligheid of accuraatheid van de Service.

8.2. Stievie zal alle redelijke middelen aanwenden om de toegang tot de Service, de veiligheid, de betrouwbaarheid en de goede werking van de Service zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Stievie bepaalt zelf de technisch meest aangewezen middelen om de Service te leveren. Stievie garandeert geen continu en ongestoord gebruik van de Service. Er kunnen zich omstandigheden voordoen, zoals (en zonder hiertoe beperkt te zijn) de overbelasting van het netwerk, waardoor de Service tijdelijk niet (volledig) beschikbaar is. Je dient er ook rekening mee te houden dat indien gebruik wordt gemaakt van het internet of vergelijkbare netwerken, storingen en/of de niet beschikbaarheid van de verbindingen met het publieke internet en/of andere telecommunicatienetwerken het gebruik van de Service of onderdelen ervan kunnen belemmeren.

8.3. Het onderhoud en de ontwikkeling van de Service kan Stievie ertoe verplichten de Service gedurende een periode te beperken of te onderbreken, zonder dat Stievie daardoor enige vergoeding aan jou verschuldigd is. Stievie verbindt zich om je naar best vermogen -en voor zover redelijkerwijs mogelijk is- je hiervan tijdig in te lichten.

9. Producten en diensten van derden

9.1. Je kan je account op de Service verbinden met Twitter en Facebook en in de toekomst mogelijk ook met andere sociale media. Je aanvaardt dat Stievie niet verantwoordelijk is voor deze media en dat deze onderworpen zijn aan de voorwaarden van derde partijen.

Je bent verantwoordelijk voor alle uitspraken, informatie en gegevens die je op deze sociale media plaatst. Onder geen enkele voorwaarde en op wat voor wijze ook, is Stievie verantwoordelijk voor deze  uitspraken, informatie en gegevens inclusief -maar niet beperkt tot- elke fout of nalatigheid in deze uitspraken, informatie en gegevens of ieder verlies of schade van om het even welke aard, die wordt geleden als het gevolg van het verspreiden of het gebruik van deze uitspraken, informatie en gegevens.

9.2. In het algemeen garandeert Stievie niet, noch onderschrijft zij of aanvaardt zij de verantwoordelijkheid voor  enig product of service waarvoor door derden wordt geadverteerd of dat door derden wordt aangeboden op of via de Service of waartoe u via de Service toegang hebt of voor enige website waarnaar een hyperlink is opgenomen of dat voorkomt in een banner, of voor enige andere advertentie. Je erkent en aanvaardt dat Stievie niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige transactie die plaatsvindt tussen jou en aanbieders van producten of diensten waarvoor wordt geadverteerd op of via de Service of die worden aangeboden of die toegankelijk zijn op of via de Service.

10. Aansprakelijkheid

10.1. Stievie kan enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van bedrog of zware fout van haarzelf of van één van haar werknemers. De aansprakelijkheid van Stievie is beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die je hebt geleden, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals -maar niet beperkt tot- zakelijk verlies, inkomens- of winstderving, verlies van klanten of contracten, verlies of beschadiging van gegevens of opnames. In alle gevallen en voor zover toegelaten door de toepasselijke wetgeving is de aansprakelijkheid van Stievie beperkt tot het equivalent van 3 maanden abonnementsvergoeding voor de Service.

10.2 Je begrijpt en aanvaardt dat Stievie niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade die de je lijdt ten gevolge van handelingen of nalatigheden van derden en/of handelingen of nalatigheden van jezelf, waaronder onder meer -maar niet beperkt tot :

 1. Storingen of kwaliteitsgebreken van de Service wegens externe factoren, zoals -maar niet beperkt tot-:
  • Storingen of kwaliteitsgebreken in netwerken en installaties van derden die door Stievie worden gebruikt
  • Storingen of kwaliteitsgebreken ten gevolge van obstakels die de vaste of draadloze netwerkverbinding bemoeilijken, de beschikbaarheid of de kwaliteit van de signalen van de televisiezenders.
  • Maatregelen opgelegd door Belgische of Europese overheden;
 2. Gebruiksstoornis te wijten aan onderhouds-, verbeterings- en/of uitbreidingswerken van de Service ;
 3. Het slecht of foutief gebruik van de Service door jou ;
 4. De slechte werking van je Toestellen. In geval van slechte werking van, of afstellingproblemen in verband met je Toestel moet je je uitsluitend tot de verkoper of fabrikant van het Toestel wenden, en niet tot Stievie;
 5. Veiligheidsinbreuken door derden niettegenstaande de veiligheidsmaatregelen van Stievie ;
 6. Het gebruik of misbruik van je Accountgegevens ten gevolge van je vrijwillige of onvrijwillige kennisgeving van de Accountgegevens aan een derde

10.3 Stievie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor tekortkomingen in het nakomen van haar verplichtingen en de gevolgen daarvan wegens overmacht.

10.4 Stievie stelt de Service enkel ter beschikking. Je weet en erkent dat Stievie geen controle heeft over de Inhoud en Stievie verstrekt bijgevolg geen enkele waarborg in verband met de kwaliteit of wettelijkheid ervan. Stievie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de Inhoud en de wijzigingen van de tijdschema’s of programma’s die door derden worden samengesteld.

10.5 Je vrijwaart Stievie tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Stievie zouden kunnen verhalen, voor zover deze aanspraak gegrond is op het gebruik dat door jou van de Service is gemaakt of voor zover deze aanspraak gegrond is op de communicatie door jou met behulp van de Service.

10.6 Je vrijwaart Stievie voor alle vorderingen van aansprakelijkheid, schade, kosten en onkosten, (waaronder kosten in rechte) die voortvloeien  uit een schending van de Overeenkomst door jou.

11. Overmacht

11.1 Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting indien een partij daartoe is verhinderd als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming.

11.2 Van een niet toerekenbare tekortkoming van Stievie is onder meer sprake indien Stievie niet in staat is haar verplichtingen ten opzichte van jou na te komen als gevolg van de al dan niet toerekenbare niet-nakoming van verplichtingen ten opzichte van  Stievie door toeleveranciers van Stievie of van andere derden van wiens hulp Stievie gebruik maakt of van wie Stievie afhankelijk is bij de uitvoering van de Overeenkomst.

12. Prijzen en betaling

12.1 De kosten en vergoedingen die je verschuldigd bent voor de Service, worden vermeld in de Prijslijst en zullen ook in de aankoopbevestiging te vinden zijn.

12.2 12.2 Betaling in geval van Doorlopend Maandabonnement

Indien je een Doorlopend Maandabonnement voor de Service hebt afgesloten, zal het abonnementsbedrag in het begin van de maand betaald worden door maandelijks automatische afschrijving van je kredietkaart (of via een andere vorm van betaling die Stievie ter beschikking stelt). Het bedrag zal worden afgeschreven op de kalenderdag die overeenkomt met het begin van je Doorlopend Maandabonnement, tenzij je het abonnement opzegt via “Mijn Stievie”. (Als je bijvoorbeeld een Doorlopend Maandabonnement hebt afgesloten op 3 januari zal het bedrag voor de volgende maand automatisch worden afgeschreven op 3 februari. Om dit vermijden zal je dus in dit voorbeeld voor 3 februari moeten opzeggen) We behouden ons het recht voor om het tijdstip van aanrekening te wijzigen, met name als we het bedrag niet in rekening kunnen brengen via je de door jou gekozen betalingsmethode. Als je abonnement is ingegaan op een dag die niet in een bepaalde maand valt, kunnen we de kosten in rekening brengen via de door jou gekozen Betalingsmethode op een dag in de toepasselijke maand of een andere dag die we geschikt achten. Als je bijvoorbeeld een abonnement hebt afgesloten op 31 januari, is je volgende betalingsdatum, behoudens anders medegedeeld, 28 februari. De opzegging van het Doorlopend Maandabonnement is van kracht vanaf de dag na de laatste dag van de lopende maandelijkse termijn, waarna je dus geen toegang meer zal hebben tot de Service. In geval van opzegging zal je tot de laatste dag van de lopende maandelijkse termijn van de Service kunnen gebruik maken, maar je dient er wel rekening mee te houden dat de reeds door ons ontvangen bedragen niet worden terugbetaald.
Door het afsluiten van deze Overeenkomst met Stievie geef je toestemming tot de automatische betaling zoals hierboven uiteengezet. Indien de betaling middels de door jou opgegeven betalingswijze niet mogelijk blijkt, zal Stievie je een herinnering sturen via e-mail. Indien binnen de 7 kalenderdagen na het verzenden van deze herinnering door Stievie, de betaling nog steeds niet overgemaakt is, is Stievie gerechtigd de Overeenkomst met jou te beëindigen overeenkomstig artikel 14.2.1.

12.3 Betaling in geval van Abonnement met Vaste Termijn

Het bedrag voor de volledige termijn wordt volledig aangerekend bij het afsluiten van het Abonnement met Vaste Termijn.

12.4. In aanvulling op de kosten en vergoedingen zoals hierboven vermeld in artikel 12.1, willen we er jou op wijzen dat je verantwoordelijk bent voor alle kosten die betrekking hebben op je verbinding met de Service, zoals -maar niet beperkt tot- de kosten voor mobiel dataverkeer, kosten in rekening gebracht door de internet service provider, de kosten van de Toestellen en elke andere kost die je maakt om toegang te krijgen tot de Service.

12.5. Stievie behoudt zich het recht voor om een andere wijze van betaling te verlangen dan door jou is aangegeven, in het geval dit in het gerechtvaardigd belang van Stievie is.

13. Wijziging van de Overeenkomst

13.1 Stievie behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik, naar eigen inzicht, wijzigingen aan te brengen in de Stievie Service en/of in de Overeenkomst. Stievie maakt deze wijzigingen bekend op de wijze die zij aangewezen acht.

13.2 Deze wijzigingen treden onmiddellijk of binnen de termijn bepaald door Stievie in werking, tenzij het gaat om een eenzijdige substantiële wijziging van de Overeenkomst in jou nadeel of om een eenzijdige prijsverhoging. Je aanvaardt dat wijzigingen van de Overeenkomst of prijsverhogingen niet eenzijdig zijn wanneer deze (gedeeltelijk) veroorzaakt zijn door (i) wijzigingen van het toepasselijk wettelijk en/of regelgevend kader, (ii) beslissingen van bevoegde regelgevende overheden, (iii) noodzakelijke technische en/of technologische ontwikkelingen, en (iv) het intrekken door zenders of andere rechtenhouders van de toestemming met de verdeling  van hun programma’s of van bepaalde programma’s.

13.3. Eenzijdige substantiële wijzigingen van de Overeenkomst ten nadele van jou of eenzijdige prijsverhogingen zullen we je per e-mail bekend maken . In geval van een Doorlopend Maandabonnement zullen deze van toepassing zijn vanaf de maandelijkse termijn die ingaat dertig dagen na de bekendmaking ervan.  Indien je de Overeenkomst niet opzegt conform deze Overeenkomst stem je dus in met deze wijziging. Tijdens de duur van een Abonnement met een Vaste Termijn zullen deze wijzigingen niet van toepassing zijn. Indien je een nieuw Abonnement met een vaste Termijn afsluit zullen de op dat moment van toepassing zijnde algemene voorwaarden van toepassing zijn.

14. Schorsing en Beëindiging

14.1 Schorsing door Stievie

14.1.1. Stievie kan de Service, geheel of gedeeltelijk weigeren te leveren of met onmiddellijke ingang schorsen in elk van de volgende gevallen:

 • Indien de Klant zijn verplichtingen onder de Overeenkomst niet naleeft, of indien hij gebruik maakt van de Service in strijd met de geldende wettelijke en/of reglementaire bepalingen, met de openbare orde of de goede zeden of met deze Algemene Voorwaarden, of waarbij de goede werking of de integriteit van de Service wordt beschadigd;
 • In geval van insolvabiliteit of vermoeden van kennelijke insolvabiliteit;
 • In geval van fraude of vermoeden van kennelijke fraude;
 • Indien de Klant foute, onvolledige of valse informatie gaf bij het afsluiten van de Overeenkomst, de wijziging van deze informatie niet meedeelde overeenkomstig artikel 3.2.
 • In geval van ongepast gebruik van de Service door de Klant zoals -maar niet beperkt tot- het bovenmatig maandelijks verbruik van Service. In dit laatste geval zullen wij met jou voorafgaand aan de schorsing contact opnemen om het gebruik van Stievie te beperken. Pas in geval hier geen gevolg wordt aan gegeven, zal de Service geschorst worden.
 • Op grond van de wettelijk bepaalde verplichte vereisten in verband met de Service;
 • In geval van niet-naleving door de Klant van zijn verplichtingen onder een andere overeenkomst met Stievie of een met Stievie verbonden onderneming.

In geval van schorsing met onmiddellijke ingang, zal Stievie op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek de Klant binnen de zeven (7) werkdagen na ontvangst van de aanvraag de nodige uitleg verschaffen omtrent de schorsing.

In de hogervermelde gevallen van schorsing heb je geen recht op enige schadevergoeding vanwege Stievie. Daarnaast blijf je gehouden aan zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, betalingsverplichtingen inbegrepen.

Je Service kan opnieuw geactiveerd worden als je binnen een door Stievie vastgestelde redelijke termijn je verplichtingen bent nagekomen en de kosten voor de schorsing en de indiensstelling aan Stievie hebt voldaan.

14.2 Beëindiging door Stievie

14.2.1. Stievie heeft het recht om, zonder rechterlijke tussenkomst en onverminderd haar recht op schadevergoeding, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen:

 • Indien binnen de 7 kalenderdagen na het ontvangen van de herinnering  dat de betaling zoals omschreven in artikel 12.2. nog steeds niet mogelijk is;
 • Indien de Service op grond van artikel 14.1.1 geschorst is  en je binnen de 14 kalenderdagen na ingang van de schorsing je verplichtingen nog niet bent nagekomen
 • Indien de Klant een inbreuk op de Overeenkomst niet heeft hersteld binnen de vijftien (15) dagen na hiertoe in gebreke te zijn gesteld door Stievie.

De beëindiging van de Overeenkomst overeenkomstig dit artikel geeft je op geen enkele wijze recht op enige schadevergoeding van welke aard ook en doet geen afbreuk aan jouw verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen.

14.2.2. Stievie heeft het recht de Overeenkomst op ieder moment zonder enige motivering en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk op te zeggen. Een Doorlopend Maandabonnement wordt opgezegd met een opzeggingstermijn, die zal ingaan op de dag dat de opzegging werd ontvangen en lopend tot de dag van de maand die overeenkomt met de kalenderdag van het begin van je Doorlopend Maandabonnement, of de recentste dag voordien van dezelfde maand. De opzeggingstermijn zal dus maximum een maand bedragen en minimum een dag. Dit geldt tenzij Stievie aangeeft dat de opzegging onmiddellijk ingaat. Enkel in dat laatste geval zal Stievie je het teveel betaalde pro rata vergoeden.

14.3 Beëindiging door de Klant

14.3.1. In geval van een Doorlopend Maandabonnement heb je het recht de Overeenkomst op ieder moment zonder enige motivering op te zeggen via ’klantenzone’. De opzegging is van kracht vanaf de dag na de laatste dag van de lopende maandelijkse termijn waarna je dus geen toegang meer zal hebben tot de Service.

14.3.2. Je hebt het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk, bij aangetekend schrijven en met onmiddellijke ingang, te beëindigen, wanneer Stievie een inbreuk pleegt op de Overeenkomst en indien Stievie deze inbreuk niet corrigeert of beëindigt binnen vijftien (15) dagen na de ontvangst van een, per aangetekende post verzonden, schriftelijke aanmaning waarin de aard van de inbreuk wordt gepreciseerd en Stievie wordt verzocht deze inbreuk te corrigeren of te beëindigen.

14.4 De Overeenkomst wordt onmiddellijk en van rechtswege beëindigd, zonder voorafgaande ingebrekestelling, indien één van de partijen zich in een toestand van staking van betaling, financiële insolventie, collectieve schuldaflossing, faillissement of vereffening bevindt.

15. Persoonsgegevens

15.1. De persoonsgegevens die door jou worden verstrekt en de gegevens die door Stievie worden verzameld betreffende het gebruik dat je van de Service maakt, worden opgeslagen in de databanken van Stievie.

Deze gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om de goede uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken;
 • Klantenbeheer;
 • Marktonderzoek en gebruiksprofilering;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Om fraude op te sporen, zoals schendingen van Intellectuele Eigendomsrechten;
 • Om met gelijk welke middelen, onder meer per brief en/of via e-mail, informatie- of promotiecampagnes te voeren rond producten en diensten van de Stievie en met Stievie verbonden ondernemingen. Deze informatie kan worden gepersonaliseerd op basis van het gebruik dat je maakt van de Service. Indien je in dit kader niet wenst te worden gecontacteerd, kan je hiertegen op elk ogenblik verzet aantekenen via info@stievie.be.

De verzamelde gegevens mogen meegedeeld worden aan ondernemingen die met Stievie verbonden zijn voor dezelfde doeleinden. Ze mogen ook meegedeeld worden aan derden

 • Indien deze mededeling nodig is om de Service te leveren;
 • Indien je de toestemming hebt verleend voor een dergelijke mededeling;
 • Indien Stievie bij wet of door de politiediensten of een gerechtelijke instantie verplicht wordt de gegevens mee te delen.

15.2. Je kan kosteloos de mededeling verkrijgen van de gegevens die op jou betrekking hebben en, desgevallend, de verbetering van de gegevens die onjuist, onvolledig of niet relevant zouden zijn. Hiervoor dien je een gedateerde en ondertekende schriftelijke aanvraag te sturen aan info@stievie.be met een kopie toevoegt van je identiteitskaart.

16. Overdracht van de Overeenkomst

16.1. Overdracht door Stievie

Mits kennisgeving heeft Stievie het recht om alle of een deel van zijn contractuele rechten en plichten aan een derde over te dragen, zonder dat  je hiervoor toestemming moet geven en zonder dat je enige schadevergoeding kan eisen in verband met deze overdracht. Deze overdracht mag echter geen vermindering zijn van de garanties die in deze Overeenkomst beschreven staan. Indien dat wel het geval is, kan je de Overeenkomst beëindigen binnen de 30 dagen na ontvangst van de mededeling van de overdracht.

Bovendien mag Stievie het geheel of een deel van haar rechten laten uitvoeren door een onderaannemer naar keuze. In dat geval blijft Stievie aansprakelijk voor de goede uitvoering van haar verplichtingen door de onderaannemer.

16.2. Overdracht door de Klant

Je kan je contractuele rechten en plichten geheel overdragen aan een derde mits schriftelijke toestemming van Stievie.

17. Scheidbaarheid

Indien een bepaling van de Overeenkomst, om wat voor reden en in welke mate ook, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, tast dit de nietigheid of de onafdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst op geen enkele wijze aan en worden deze als gevolg daarvan niet nietig of niet-afdwingbaar en wordt naleving van die bepaling afgedwongen voor zover de wet dat toestaat.

18. Gerechtelijke bevoegdheid

Elk geschil betreffende de Overeenkomst, de uitvoering of interpretatie ervan, behoort tot uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel als plaats waar de verbintenis is ontstaan, tenzij een bijzondere wet een andere bevoegdheid oplegt.

19. Toepasselijk recht

Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

20. Onze Contactgegevens

Stievie NV,, 1800 Vilvoorde
Ondernemingsnummer: 0536.453.550

info@stievie.be

Website: www.stievie.be

Opgemaakt te Vilvoorde op 15 november 2013. Alle rechten voorbehouden

Dankjewel om onze algemene voorwaarden te lezen. Wij wensen je verder heel veel plezier met onze service!

We hebben je automatisch ingelogd!

We laden jouw tv-ervaring...